pcMeer logo  

ALGEMENE VOORWAARDEN - PCMEER

Artikel 1 Geldigheid der voorwaarden

Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op grond van deze leverings- en handelsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige afspraken binnen lopende handelsbetrekkingen, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij het plaatsen van een elektronische opdracht beschouwd als zijnde geaccepteerd. Het op enigerlei moment door de klant verwijzen naar zijn eigen handels- respectievelijk inkoopvoorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken welke afwijken van onze handelsvoorwaarden zijn slechts geldig, wanneer zij schriftelijk door ons worden bevestigd. Mondelinge schorsing van onderhavig artikel is nietig!

Artikel 2 Aanbod en sluiten van een overeenkomst, orderacceptatie en –kosten.

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ons gegunde opdracht schriftelijk door ons wordt bevestigd, of wij door levering te kennen geven dat wij de opdracht hebben geaccepteerd. Onze orderbevestiging is maatgevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijs & vooruitbetaling

Er kunnen vooruitbetalingen of aanbetalingen worden overeengekomen. In geval van een verplichting van de klant tot vooruitbetaling zullen wij de goederen welke vallen onder de overeenkomst, niet verzenden voordat wij de vooruitbetaling of de aanbetaling zullen hebben ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de vooruitbetaling dient hij ons de daardoor ontstane schade te vergoeden.

Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies.

Artikel 4 Levering

4.1 Kosten

Wij leveren af Blankenstraat, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft.

4.2 Verpakking

pcMeer heeft generlei verplichting jegens de klant tot terugname van verpakkingen.

4.3 Leveringstermijnen, overmacht

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door pcMeer aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan pcMeer door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door pcMeer wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan pcMeer (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij pcMeer, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven pcMeer het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de belemmering meer dan 3 maanden duurt, heeft de klant het recht na een gepaste uiterste termijn (van minstens 14 kalenderdagen) de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. pcMeer heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

4.4 Gebreken, transportschade

De klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade ons binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd.

Artikel 5 Verzending en overdracht van risico

Het risico gaat uiterlijk bij aflevering van de (gedeeltelijke) levering op de klant over.

Artikel 6 Betaling, vertraging in de betaling

6.1 Betaling

Behoudens in het geval van contante verkoop of vooruitbetaling, dienen onze facturen binnen 8 werkdagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop pcMeer de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

6.2 Vertraging in de betaling

In geval van schuldenaarsverzuim brengt pcMeer meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer ons andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, hebben wij het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de klant of de compensatie van de klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door pcMeer betwist wordt of rechtsgeldig is.

6.3 Voorraden

Op de thuislocatie van pcMeer worden in het geheel geen voorraden gehouden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke ons nu of in de toekomst toekomen jegens de klant, wordt ons de volgende bescherming geboden: wij behouden de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking. Indien de (mede-) eigendom van pcMeer door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op ons overgaat. De klant garandeert kosteloos onze (mede-) eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de klant ons daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de klant verplicht tot afgifte. Het geldend maken van ons eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door ons van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De klant is gehouden ons ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de klant uit wederverkoop van onze door hem nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan ons overgedragen. In geval de goederen door de klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet ons eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door ons geleverde goederen. De klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt.

Artikel 8 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de afnemer uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De afnemer, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren. Voornoemd recht dient binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk te worden uitgeoefend.

Artikel 9 Garantie, beperking der aansprakelijkheid en garantie

pcMeer staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

9.1 Garantie

Met betrekking tot producten van derden is pcMeer tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen

pcMeer verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

9.3 Garantie op basis van carry-in

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door pcMeer op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

9.4 RMA nummer

Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door ons geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door ons in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.

9.5 D.O.A.

Een D.O.A. (Dead On Arrival) is een product dat binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum defect is/gaat. Hierbij geldt dat het product binnen 8 kalenderdagen in het bezit dient te zijn van pcMeer

9.6 Informatie op magnetische informatiedragers

pcMeer is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens pcMeer, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

9.7 Eigendomsoverdracht

Indien de afnemer aan pcMeer een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van pcMeer De afnemer zal alsdan pcMeer vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.8 Beperkingen der garantie

pcMeer is niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan. Het recht op aanspraak op de garantiebepalingen komt hiermede tevens te vervallen.

a) Natuurlijke slijtage en verslijting.
b) Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
c) Bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of chemische middelen of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
d) Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
e) Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
f) Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


9.9 Beperking der aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Iedere aansprakelijkheid van pcMeer wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 10 Adviezen, aanwijzingen en informatie

pcMeer is uitgesloten van aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen wordt gegeven.


Artikel 11 De wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”

11.1 Algemeen

De wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” (wetsvoorstel 26 861) is de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten.

11.2 Herroepingsrecht

Bij elke overeenkomst op afstand heeft de consument een termijn van ten minste 7 werkdagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De consument moet in dit geval ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De leverancier is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. De termijn van het herroepingsrecht gaat voor goederen in op de dag waarop de consument de goederen ontvangt.

11.3 Uitzonderingen op de regels

De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen. Dit geldt onder andere:

a) Voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

b) Voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

11.4 De belangrijkste bepalingen

Voornoemde samenvatting geeft een beknopte weergave van de Nederlandse wet. Voor de complete teksten verwijzen wij u naar de Europese richtlijn 97/7/EG (europa.eu.int/eur-lex/nl/lif/dat/1997/nl_397L0007.html), het Nederlandse wetsvoorstel 26 861 (www.overheid.nl) en publicatie in het Staatsblad van 28 december 2000 (www.overheid.nl).

Artikel 12 Intellectuele eigendom, bescherming gegevens Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van pcMeer of eigendom van onze leverancier. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van pcMeer is het de klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden.

Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens

pcMeer deelt de klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 14 Reclamemateriaal

De klant geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van pcMeer te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

Artikel 15 Toepasselijk recht, gedeeltelijke nietigheid

Op onze handelsvoorwaarden en het geheel van de rechtsbetrekkingen tussen pcMeer en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van verdere afspraken nietig is of wordt, wordt de werking van de overige bepalingen of afspraken daardoor niet aangetast. De rechter te Zuthpen is competent. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Lemmer de plaats van nakoming. pcMeer behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.